Odmena za nákup na ZľavaDňa

nedeľa 22. mája 2011

Robme dobro pre naše dobro...

Otvorím noviny a čítam: "zabili, okradli, znásilnili, prepadli, pedofília..." Zapnem TV a počujem a vidím: "zabili, okradli, znásilnili, prepadli, pedofília..."
Vôjdem do obchodu a počujem, čo zlé sa stalo a kto je tomu na vine. Určite sa uz aj vám prihodilo, že vás niekto oklamal, okradol, podcenil...
A pýtate sa iba, že prečo je taky zlý, krutý, namyslený, žiarlivý....
Je veľa dobrých, pohodlných a príjemnych vecí na svete, krásnych miest na svete, dobrých ľudí na svete, nádhernej prírody na svete, rôzneho vyberaného jedla a kuchýň na svete a my nevieme využiť, vychutnať to dobré pre dobro! Dosť veľa čítam a našla som jednu správu, ktorú vám chcem podsunúť na premýšľanie...
Určite ste už veľa počuli o konci sveta, alebo čítali, či sa o tom aj rozprávali. Tak teraz vám ho predávam v takejto forme.

Volanie Ježiša vo svete je výrazné a vždy záležalo veľa od modlitby a pokánia. PREBUĎME SA !!!!!!!!
..........brat bratovi spôsobuje krivdy!!!
TRETIE FATIMSKÉ TAJMSTVO 

Najsvätejšia Panna Mária sa ukázala trom deťom v roku 1917 vo Fatime v Portugalsku. Zjavenia Matky Božej vo Fatime boli oficiálne uznané Katolíckou Cirkvou. Jedno z dievčat – Lucia, vstúpila po smrti Františka a Hyacinty do klauzúrovanej rehole v Koimbre- Portugalsko. Lucia zomrela 11. februára 2005.

Sestra Lucia poslala tretie tajomstvo Svätému Otcovi Piovi XII., aby ho vyjavil svetu. Pápež ho prečítal so zdesením, ale ho nevyjavil. To isté urobili nasledovní Pápeži, aby nevzbudili vo svete paniku a strach. Po smrti Lucie bolo tretie tajomstvo vyjavené, pravdaže nie preto, aby boli ľudia strašení, ale preto, aby boli ľudia pripravení na tú udalosť. Matka Božia povedala Lucii: „Zjavujem svetu to, čo sa má stať medzi rokom 1959 a rokom 2012. Ľudstvo zanedbáva Božie príkazy. Satan zavládol vo svete, sejúc nenávisť a nezhodu medzi ľuďmi.“

Štáty vyrábajú smrtonosnú zbraň, ktorá je schopná zničiť zem počas niekoľkých minút. Väčšia polovica ľudstva bude tragickým spôsobom zničená atómovou vojnou. Vznikne veľký náboženský konflikt, Islam zaútočí na kresťanstvo. Vzniknú veľké pohoršenia v Cirkvi i v reholiach. Boh dopustí na ľudstvo ľadovec, ostré zimy, horúce letá, povodne, oheň, zemetrasenia, nepríhodný čas, katastrofy, ktoré budú pozvoľna ničiť zem.“ Tieto všetky udalosti sa majú splniť pred 2012-tym rokom. Matka Božia tiež povedala: „ konajte skutky milosrdenstva voči všetkým, ktorý to potrebujú. Všetci, ktorí nebudú konať Tie skutky, neprežijú katastrofu. Trest, aký Boh zamýšľa zoslať na hriešne ľudstvo je nepredstaviteľný. Boh prísne potrestá všetkých, ktorý odvrhli Jeho Prikázania. Pozývam všetkých, aby sa priblížili ku Kristovi, ktorý je svetlom sveta.“

Otec Augustín, ktorý býva vo Fatime, dostal od Pápeža Pavla VI. dovolenie na návštevu sestry Lucie v Koimbre a ona mu povedala: „Otče, Matka Božia je veľmi smutná, lebo málokto prejavil záujem o Jej predpovede z roku 1917. Ver mi, otče, Boží trest príde. Onedlho sa veľa duší zatratí a veľa štátov zmizne z povrchu zeme.

Ak sa ľudia obrátia a začnú robiť pokánie, modliť sa a konať skutky milosrdenstva, svet môže byť zachránený. A keď sa neobráti, tak zahynie. Už je čas, aby sa dal manifest Matky Božej poznať všetkým, hlavne rodinám, príbuzným, priateľom, známym. Začnite sa modliť a konať pokánie, lebo len krok nás delí od katastrofy. Keď sa bude veľa hovoriť o pokoji, katastrofa príde.

Istý človek, ktorý zaujíma vo svete vysoký post, bude zabitý a to vyvolá atómovú vojnu, ktorá zapríčiní strašné zničenia vo svete. Temnota zasiahne zem počas troch dní – 72 hodín. Pred katastrofou bude veľmi studená noc a budú viať veľmi silné vetry. Ľudí zasiahne nepokoj a začne zemetrasenie, ktoré bude trvať niekoľko hodín. Vietor prinesie plyn a rozveje ho po svete. Slnko nebude viditeľné. Tí, ktorí si uctievajú Najsvätejšiu Matku a rozšírili Jej manifest, nemusia sa báť ničoho. Ona ich uchráni od katastrofy.

Čo treba robiť, keď sa to stane? 

V dome pripraviť malý oltárik, naň postaviť kríž a sochu Matky Božej, zostať v dome. Kľaknúť a prosiť Boha o odpustenie hriechov, vyznať vieru v Boha Otca a pomodliť sa ruženec a po každom desiatku dodať: „Ó, môj Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, voveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Ježišu, dôverujem Ti“

Dom musí byť zamknutý a nikoho cudzieho neslobodno vpustiť do domu. Dvere i okná majú byť zamknuté, s nikým nerozprávať, len sa modliť. Zapáliť posvätenú sviecu, ktorá má byť zapálená počas troch dní, pretože iného svetla v tom čase nebude. Nevzchádzať z domu pod žiadnou zámienkou, kým sa všetko nedostane do normy. Mať v dome najmenej tri sviece na viac. Po modlitbe ruženca dodať slová: „Panna Mária, chráň nás, milujeme Ťa, zachráň nás i svet.“

Treba mať v dome svätenú vodu a ňou kropiť dom, hlavne dvere a okná. Tí, ktorí uveria mojim slovám a rozšíria ich, nepotrebujú sa obávať ničoho. Hovor o tom iným, pokiaľ je čas. Tí, ktorí budú mlčať o tom, budú zodpovední za tých, ktorí neboli informovaní a zahynuli. Treba pamätať, že Boh je nekonečne milosrdný a Jeho slová napomenutia nenáleží považovať za hrozbu, ale ako Otcovské napomenutie.

Náš Vykupiteľ Ježiš Kristus, oznámil O. Piovi následnú správu: 

„Hodina môjho príchodu, čiže súdu pre ľudstvo je blízka. Pri tom príchode bude milosrdenstvo a súčasne tvrdý a strašný trest. Moji Anjeli povolaní do tejto úlohy budú vyzbrojení mečmi. Ich pozornosť bude nasmerovaná proti tým, ktorí neveria a rúhajú sa proti Božiemu Zjaveniu. Z mračien budú prúdiť víchrice ohnivých potokov padajúcich na celú zem; nepohody, búrky, blesky, povodne a neustále zemetrasenia, jedno po druhom budú nastupovať v rôznych krajoch. Neustále bude pršať ohnivý dážď a začne sa to vo veľmi zimnú, mrazivú noc.

Hrmoty a zemetrasenie budú trvať cez tri dni a tri noci. To všetko bude dôkazom, že Boh je ponad všetkým! Tí ktorí skladajú dôveru vo mňa a veria mojim slovám, nech sa neboja, lebo ja ich neopustím. A neopustím najmä tých, ktorí terajšiu výstrahu dajú na vedomie iným pre ich dobro, aby sa navrátili a prestali robiť zlo. – Kto je v stave milosti a hľadá ochranu Mojej Matky, tomu sa nič nestane.


Aby ste sa na to pripravili, dám vám znak: 

Noc bude veľmi mrazivá a vietor bude veľmi hučať, to bude predchádzať zmätku na zemi. Po istom čase začnú hrmoty a padať budú blesky. Vtedy zamknite okná i dvere, zakryte ich dekami, aby ste nevideli, čo sa deje vonku a nerozprávajte s nikým mimo domu. Kľaknite pred krížom a ľutujte svoje hriechy. Proste moju Matku o ochranu. Za ten čas, kedy bude zemetrasenie, nepozerajte von, lebo hnev môjho Otca je svätý, hodný úcty.

Kto tú radu neposlúchne, zhynie v mihnutí oka, lebo srdce nevydrží ten pohľad. Satan bude triumfovať. Kto trpí nevinne a zahynie, ako mučeník vojde do Môjho Kráľovstva.“
V tretiu noc ustane oheň i zemetrasenie, a v nasledujúcich dňoch sa ukáže slnko. V ľudských podobách zostúpia Anjeli z neba na zem, prinášajúc ducha pokoja. Nesmierna vďačnosť zachránených sa vznesie do neba v horúcej vďakyvzdávajúcej modlitbe. Ten trest, aký dopadne, nemôže byť porovnaný so žiadnym iným trestom, aký Boh dopustil na stvorenia od počiatku sveta. 2/3 ľudstva zahynie.

O. PIO vystríha: Povaha chvíle ma nakláňa k obráteniu pozornosti k všetkým, zvlášť k tým, ktorí neveria, že to veľké nebezpečenstvo ohrozuje ľudstvo - ak sa ľudstvo nezmení. Dňa ani hodiny vám nepoviem, lebo jedine Otec nebeský vie, kedy to nastúpi.

Pamätajte na to ostré napomenutie, ktoré vám dávam. Nepohŕdajte ním, lebo nebezpečenstvo hrozí celému ľudstvu! Vzhľadom na krátky čas ho treba využiť, nepoddávať sa zlu a nehrešiť ťažko.

Vašim záväzkom je upozorňovať na blížiace sa nebezpečenstvo. Nebude ospravedlnenia, že ste o tom nevedeli, lebo Nebo vás vystríhalo a vystríha, hoci ľudia sa tým nevzrušujú, pohŕdajú Kristovou Cirkvou, náboženstvom i Bohom. Potom bude neskoro.

Trvajte v stave milosti, bez ťažkého hriechu, lebo sme v rukách Boha, ktorý túži po dobre pre svoje deti a zoberie ich so sebou do Neba v najprimeranejšej chvíli.

Musíme sa horlivo modliť za spásu ľudských duší a dávať im dobrý príklad. Lebo všetko je rozhodnuté preto, že ľudia žijú v nenávisti voči sebe, ba čo viac, brat bratovi spôsobuje krivdy!

Úpenlivé vzývanie s krížom v ruke, malým alebo veľkým, odriekaj túto modlitbu:

„Pozdravujem Ťa, velebím a objímam Kríž Môjho Vykupiteľa. Ježišu, zachráň nás. Milujem ťa..."
Lucia Curejová
Zaujal vás tento článok? Čítajte ďalšie naše články, ktoré nájdete v našom archíve. Redakcia 1

2 komentáre:

  1. Pekný a požehnaný deň vám prejem skrze nášho pána Ježiša Krista. Pani Lucka to čo ste napísali a to čo ste tým chceli dosiahnuť a chcete dosiahnuť je pre mňa, ktorého si Boh vyvolil k viere v Neho veľmi pekný skutok. Určite tento pokus o evanielizáciju ľudí vychádza z hĺbky vášho srdca a pod vedením Ducha svätého.Nedá my však pokoj práve Duch svätý v mojom srdci, aby som si vás dovolil bez urážky a naozaj práve pre vaše dobro upozorniť na to, že aj ľudia, ktorí hlásajú iným obrátenie sa k Bohu živému Ježišovi Kristovi môžu byť hoci aj nevedomky zvodcami.Nemusím vám milá pani Lucka iste písať, čo to pre každého takého znamená práve v tej Duchovnej oblasti a najme istoty spasenia.Hore uvedený článok totiž obsahuje mnoho závažných nebiblických, modloslužobných, a človeka zavádzajúcich viet, a to aj čo do obsahu a aj čo do návodov na vykonávanie určitých modlitebných úkonov.Ak naozaj veríte v Ježiša Krista srdcom,tak určite čítate bibliu a poznáte písmo sväté. Potom vám určite nemusím písať viac, ale to naozaj iba pre vaše dobro a spasenie. Ak chcete vedieť viac o tom prečo toto tvrdím a varujem vás v mene Ježiša Krista v snahe aby sa vám dostalo to, čo vy chcete aby druhý mali, tak mi prosím napíšte a určite to dáme na miesto, kde Boh a nie ja chce , aby to bolo. Marek Baláž

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Milí Marek, som velmi rada, ze ste mi napísal a máte záujem o tom diskutovat a povedat viac. Prosím napíste mi na moj email: lucia.curejova@gmail.com.
    Inác, pred viac ako desiatimi rokmi som sa dostala k nihe o famite a zjavení Panny Márii trom detom. Precítala som si ju celú a uz vtedy ma chytila za srdce. Neskor som videla aj film o tom, ale kniha bola vecsia. No ked sa mi predo mnou dostala správa, ktorú som hned dala na nasu stránku redakcii1, uverila som jej. Lebo si pametam, ze som bola takmer dieta, ked moja babka nám o tom rozprávala a tiez si pametám, ze ked sa Panna Mária zjavila Lucii, dala jej správu, ktorú nemala povedat nikomu iba neskor. Neviem ci to "neskor" je uz práve v tomto case a teraz, ale ja tomu verím.
    Cakám na vasu odpoved. S pzdravom, Lucia.

    OdpovedaťOdstrániť

Váš názor nás zaujíma, ďakujeme

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...