Odmena za nákup na ZľavaDňa

pondelok 5. novembra 2018

Medzinárodný deň rómskeho jazyka 5. november, čo pre nás znamená?

5. november je pamätným dňom, ktorým Rómovia vzdávajú hold rómskemu jazyku, zdôrazňujú jeho dôležitosť pri posilňovaní etnickej identity Rómov a upozorňujú na požiadavku, aby bol rómsky jazyk oficiálne uznaný ako jeden z európskych jazykov.


Ilustračné foto/ Internet 


Vyhlásenie Medzinárodného dňa rómskeho jazyka (World Day of Celebration of Romani Language, Svjetski dan romskog jezika,Maskarthemengo Dyves Romane Chibjako, International Day of Romani
Language) bolo jedným z bodov Deklarácie, ktorú podpísali účastníci medzinárodnej konferencie lingvistov, pedagógov, žurnalistov a lídrov rómskych organizácií z 15 štátov Európy, ktorá sa uskutočnila v Záhrebe 3.- 5. novembra 2009. Iniciátorom Deklarácie bol organizátor - združenie KALI SARA a jej predseda Veljko Kajtazi, autor prvého rómsko-chorvátskeho a chorvátsko-rómskeho slovníka.


Zagreb zasadnutie výkonnej rady za účasti OSN a UNESCO


Rómsky jazyk je jedným z niekoľkých jazykov Rómov patriacich do indo-arijskej skupiny indoeurópskej jazykovej rodiny. Podľa etnológov sa sedem slangov rómčiny dostatočne odlišuje, aby sa mohli považovať za ich vlastné jazyky. Najväčší z nich je olaský, balkánsky a sintský. Niektoré rómske komunity hovoria zmiešanými jazykmi založenými na okolitom jazyku so zachovanou slovnou zásobou odvodenou od rómskych jazykov, ktoré sú jazykovedcom známe ako para-rómske slangy, a nie dialekty samotného rómskeho jazyka.


Kde a ako sa hovorí/ foto internet 

Rozdiely medzi rôznymi slangami môžu byť také veľké, ako napríklad rozdiely medzi slovanskými jazykmi.

Rómsky jazyk- romaňi čhib

Niektoré rómske skupiny, hlavne vo svete, poukazujú na seba aj s inými demonymami (napr. "Kaale", "Sinti" atď.). Anglické hláskovanie "Rromani jazyk" (s dvoma R) môžu byť tiež nájdené, čo odráža odlišné transkripciu fonémy Romani


Pred koncom devätnásteho storočia sa texty v angličtine zvyčajne vzťahovali na jazyk ako "cigánsky jazyk". Napr. v USA je slovo "cikánsky" stále najrozumnejším pojmom, pretože tam nie je bežne používané slovo "rómsky".


Stretnutie Rómov, Sintov a Írskych kočovných Rómov/Ilustračné foto internet

V 18. storočí sa komparatívnymi štúdiami ukázalo, že rómčina patrí do indoeurópskej jazykovej rodiny. V roku 1763 Vályi István, kalvínsky pastor zo Satu Mare v Transylvánii, si ako prvý všimol podobnosť medzi rómskou a indicko-arijskou porovnaním rómskeho dialektu v Győri s jazykom (možno Sinhalezom ), ktorým hovorili traja študenti zo Srí Lanky, ktorých stretol v Holandsku. Nasledoval lingvist Johann Christian Christoph Rüdiger (1751-1822), ktorého kniha Von der Sprache und Herkunft der Zigeuner aus Indien(1782) dokázala, že Rómovia pochádzajú z Sanskritu. To podnietilo filozofa Christiana Jakoba Krausa, aby zhromažďoval jazykové dôkazy prostredníctvom systematického pohovoru s Rómami vo väznici v Königsbergu. Krausove zistenia neboli nikdy publikované, ale mohli ovplyvniť alebo položiť základy pre neskorších lingvistov, najmä August Pott a jeho priekopník Darstellung die Zigeuner v Europa a Ázii (1844-45). Cestu výskumu dialektov rómštiny sa začala v roku 1872 podľa Slavicista Franca Miklošiča v sérii esejí. Bol to však filológ Ralph Turnerv, ktorý v roku 1927 napísal "Postavenie rómčiny v Indo-árijskom", ktorý slúžil ako základ integrácie Rómov do histórie indických jazykov.Franc Miklošič sériou eseji začal výskum rómskeho jazyka 

Rómčina je indo-árijský jazyk, ktorý je súčasťou balkánskej oblasti. Je to jediný nový Indo-árijiský jazyk, ktorým sa hovorí výlučne mimo indického subkontinentu.
Rómsky jazyk je niekedy klasifikovaný v centrálnej zóne alebo severozápadnej zóne indo-árijských jazykov a niekedy sa považuje za svoju vlastnú skupinu.
Mnoho slov je podobné jazykom Marwari a Lambadi, ktorým hovorili vo veľkých častiach Indie. Avšak, Rómovia sa blížia k jazyku Marwari, ktorým hovorili v Rajasthane v Indii. Rómovia tiež vykazujú určitú podobnosť s jazykmi severozápadnej zóny. Najmä v jazykoch, ako je Kašmír a Shina, sa nachádza aj gramatická podobnosť zámien, aj slovies.To dokazuje migráciu severozápadu počas rozdelenia sa z jazykov centrálnej zóny v súlade s neskoršou migráciou do Európy.

Na základe týchto údajov spoločnosť Matras (2006) považuje rómčinu za "druh indiánského dialektu", ktorý prekonal čiastočnú konvergenciu s indickými jazykmi.


1978 mapujúca geografické rozloženie hlavných indo-árijských jazykov.  Urdu je zaradený do hindštiny. Romani , Domari a Lomavren 

Po opustení indického subkontinentu bola rómčina ovplyvnená kontaktom s európskymi jazykmi. Najvýznamnejšou z nich bola stredoveká gréčtina, ktorá lexikálne, fonemicky a gramaticky prispela k rómčine (10. - 13. storočie). Niektoré slová sú tiež "požičané" z arménskeho a perzského jazyka.
Rómčina a jazyk domari napríklad zdieľajú niektoré podobnosti. Jazyk domari bol kedysi považovaný za "sesterský jazyk" rómčiny, pričom tieto dva jazyky sa rozštiepili po odchode z indického subkontinentu, ale najnovší výskum naznačuje, že rozdiely medzi nimi sú dostatočne významné na to, aby sa s nimi zaobchádzali ako s dvomi samostatnými jazykmi v centrálnej zóne (Hindustani) skupiny jazykov. Jazyk domari a rómčina teda pravdepodobne siahajú z dvoch rôznych migračných vĺn z Indie, oddelených niekoľko storočí.

História jazyka

Prvé potvrdenie rómčiny pochádza z roku 1542 nášho letopočtul v západnej Európe.  Predchádzajúca história rómskeho jazyka nie je úplne zdokumentovaná a chápe sa predovšetkým prostredníctvom komparatívnych jazykových dôkazov.


Jazykové hodnotenie uskutočnené v devätnástom storočí Pottom (1845) a Miklošichom (1882-1888) ukázalo, že rómčina je novým indo-árijským jazykom (NIA), nie stredným Indoarským (MIA), a stanovuje, že predkovia z rómčiny nemohli opustiť Indiu výrazne skôr ako 1000 rokov.

Hlavným argumentom, ktorý uprednostňuje migráciu počas alebo po prechodnom období do NIA, je strata starého systému nominálneho prípadu a jeho redukcia iba na dvojsmerný prípadový systém, nominálny vs. šikmý. Druhý argument sa týka systému rodovej diferenciácie. Rómovia majú len dva pohlavia (mužské a ženské). Stredné indo-árijské jazyky (menom MIA) mali zvyčajne tri pohlavia (mužské, ženské a neutrálne) a niektoré moderné indo-árijské jazyky zachovali tento starý systém aj dnes.

Neexistuje žiadny historický dôkaz, ktorý by objasnil, kto boli predkovia Rómov alebo čo ich motivovalo k emigrácii z indického subkontinentu, ale existujú rôzne teórie. Vplyv gréčtiny a menšieho rozsahu iránskych jazykov (ako sú perzské a kurdské ) a arménsky, poukazuje na predĺžený pobyt v Anatólii po odchode z južnej Ázie.

Mongolská invázia do Európy začína v prvej polovici trinásteho storočia a vyvolala ďalšie západné sťahovanie. Rómovia prišli do Európy a potom sa rozšírili na ďalšie kontinenty. Veľké vzdialenosti medzi rozptýlenými rómskymi skupinami viedli k rozvoju rozdielov medzi miestnymi komunitami. Rozdielne miestne vplyvy výrazne ovplyvnili moderný jazyk a rozdelili ho na niekoľko rôznych (pôvodne výlučne regionálnych) dialektov.

Dnes sa rómsky hovorí malými skupinami v 42 európskych krajinách. Projekt na univerzite v Manchestri v Anglicku prepisuje rómske dialekty, z ktorých mnohé sú na pokraji vyhynutia.

Dialekty

Dnešné dialekty rómčiny sa líšia slovami, ktoré sa nahromadili od ich odchodu z Anatólie, ako aj rozdielnou phonemickou evolúciou a gramatickými črtami. Mnohí Rómovia už nehovoria jazykom alebo hovoria rôznymi novými kontaktnými jazykmi z miestneho jazyka s pridaním rómskej slovnej zásoby.

Dialektová diferenciácia začala rozptýlením Rómov z Balkánu okolo 14. storočia a po ich osídlení v oblastiach v celej Európe v 16. a 17. storočí. Dve najvýznamnejšie oblasti divergencie sú juhovýchod (s epicentrom na severnom Balkáne) a západná stredná Európa (s epicentrom v Nemecku).

Dlhoročná spoločná kategorizácia bola rozdelením medzi Vlachmi a "nie Vlachmi" a ich dialektami. Vlachovia sú tí Rómovia, ktorí na otroctve na území Rumunska žili mnoho storočí. Hlavným rozdielom medzi týmito dvoma skupinami je miera, do akej sa ich slovná zásoba vypožičiava z rumunčiny. Bernard Gilliath-Smith najprv urobil tento rozdiel a vytvoril termín "vlach" v roku 1915 v knihe Správa o cigánskych kmeňoch severovýchodného Bulharska. Vlachovská dialektová skupina, v súčasnosti považovaná len za jednu z desiatich skupín sa stala najviac geograficky rozšírenou.


ilustračné foto/ internet 


Spoločnosť Matras (2002, 2005) argumentovala za teóriu geografickej klasifikácie rómskych dialektov, ktorá je založená na šírení inovácií v priestore. Podľa tejto teórie, raná rómčina (ako sa hovorí v byzantskej ríši) bola prinútená do západnej a iných častí Európy prostredníctvom migrácie obyvateľstva Rómov v 14.-15. storočí.
Tieto skupiny sa v 16. a 17. storočí usadili v rôznych európskych regiónoch a nadobudli plynulosť v rôznych jazykoch. Potom sa objavili zmeny, ktoré sa šírili v podobe vlnovej podoby a vytvárali dialektové rozdiely, ktoré sa dnes potvrdili. Podľa spoločnosti Matras existovali dve veľké centrá inovácií: niektoré zmeny sa objavili v západnej Európe (Nemecko a okolie) a šírili sa na východ; iné sa objavili vo vlašskej oblasti a šírili sa na západ a na juh. Navyše sa vytvorili mnohé regionálne a miestne dialekty, ktoré vytvárajú komplexnú vlnu jazykových hraníc.

Rómčina je jediný indo-árijský jazyk, ktorým sa hovorí takmer výlučne v Európe (okrem emigrantov). 

Najkoncentrovanejšie oblasti rómčiny sa nachádzajú v Rumunsku. Hoci neexistujú spoľahlivé údaje o presnom počte rómskych hovoriacich ľudí, môže to byť najväčší jazyk v Európskej únii.ilustračné foto/ internet 


Štandardizácia rómskeho jazyka

Jazyk je v mnohých krajinách uznaný ako menšinový jazyk. V súčasnosti sú jedinými miestami na svete, kde sa rómsky jazyk používa ako úradný jazyk Kosovo (iba regionálne, nie celonárodne) a obec Šuto Orizari v rámci administratívnych hraníc Macedónskeho hlavného mesta Skopje.

Prvé úsilie o vydanie v rómčine sa uskutočnilo v medzivojnovom Sovietskom zväze (s využitím cyrilského písma ) a v komunistickej Juhoslávii.

Niektoré tradičné komunity vyjadrili nesúhlas s kodifikáciou rómčiny, alebo s jej používaním vo verejných funkciách. Hlavným trendom však je štandardizácia.

Rôzne varianty jazyka sú v súčasnosti v procese kodifikácie v tých krajinách s vysokým počtom rómskych obyvateľov. Existujú aj niektoré pokusy, ktoré sú v súčasnosti zamerané na vytvorenie jednotného štandardného jazyka.

V Srbsku sa používa štandardizovaná forma rómčiny a v srbskej autonómnej provincii Vojvodina je rómčina jedným z oficiálne uznaných jazykov menšín, ktoré majú vlastné rozhlasové stanice a spravodajské vysielanie.

V Rumunsku, v krajine s veľkou rómskou menšinou (3,3% z celkovej populácie) existuje jednotný výučbový systém rómskeho jazyka pre všetky dialekty hovoriace v krajine.

Rómčina je vo väčšine krajín v zraniteľnej pozícii, a preto sú od orgánov potrebné osobitné opatrenia na podporu jazyka. Výbor expertov vyzýva všetky členské štáty, aby posilnili ochranu a podporu rómčiny ako súčasti európskeho kultúrneho dedičstva vo všetkých oblastiach, najmä vo vzdelávaní a kultúrnom živote.


Ilustračné foto/ internet 


Tento deň bol vyhlásený v roku 1990 na 4. kongrese Medzinárodnej rómskej únii (IRU). Prvé veľké medzinárodné stretnutie rómskych predstaviteľov bolo 7.-12. apríla v roku 1971 v Chelsfieldnear Londýn. Podľa odhadov žije v súčasnosti v európskych štátoch od sedem do 14 miliónov Rómov. Nesporne ide o najpočetnejšie etnikum bez vlastného územia na starom kontinente. Medzinárodný deň Rómov je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvov na oblasti hudby, divadla, literatúry a tanca európskej kultúry. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne kultúrne podujatia, ktorých cieľom je zvýšenie povedomia o ich kultúre, ochrana a podpora ľudských práv Rómov, prevencia diskriminácie a upozornenie na problémy, ktorým v Európe čelia.

Kodifikácia rómskeho jazyka je prijatie záväzných písomných noriem (pravidiel pravopisu) rómskeho jazyka. Prvá kodifikácia v roku 1971 vychádzala z pravopisných zvyklostí a princípov slovenčiny, má však odlišné pravidlá.

Ešte v minulom storočí bola rómčina prevažne hovorovým jazykom (i keď existovali texty i v rómskom jazyku), písaný jazyk nemal stanovené pravidlá.

V roku 1971 jazyková komisia pri Zväze Cigánov-Rómov na Slovensku (1969-1973) prijala kodifikáciu pravidiel pravopisu – záväznú písomnú normu slovenského dialektu rómčiny, ktorá vychádzala z pravopisných zvyklostí a princípov slovenčiny, ktoré majú však odlišné pravidlá.

Po roku 1989, a neskôr po roku 1991, keď Vláda SR vo svojom uznesení č. 153/1991 deklarovala uznanie Rómov za národnostnú menšinu, prijala nimi požadované označenie Rómovia a garantovala im všestranný kultúrny a etnický rozvoj, nastal aj rozmach rómskej literatúry v slovenskom i rómskom jazyku, ktorý však nemal uzákonené pravidlá.


Ivan Hriczko bol jedným z tých, čo stáli za štandardizáciou rómskeho jazyka  


S cieľom štandardizovať rómsky jazyk bola koncom roka 1999 na podnet Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity zriadená Koordinačná rada pre rómsky jazyk a literatúru pri Katedre rómskej kultúry UKF Nitra, ktorá postupne za účasti ďalších expertov pripravila rekodifikáciu rómskeho jazyka na základe východoslovenskej rómčiny, ktorá bola ďalším krokom k štandardizácii rómskeho jazyka. Tá slávnostne prebehla v historickej budove národnej rady Slovenskej republiky a svojimi podpismi ľudia ako Ivan Hriczko, Jarmila Váňová, Eva Gašparová, Eva Davidová, Gejza Adam, Roman Čonka a ďalší dali najavo, že rómsky jazyk je živým jazykom našich Rómov.


ilustračné foto/ internet 


Ako je to u nás s používaním rómskeho jazyka 


V niektorých krajinách ako je Macedónsko ma rómsky jazyk lepšie postavenie ako na Slovensku a v Čechách a možno to je aj dôvod, že sa čoraz menej u nás rómsky hovorí... Veľa Rómov svoj staromaterinský jazyk nevie vôbec, alebo len čiastočne. Po väčšine Rómovia žijúci v mestách rómsky nehovoria ani medzi sebou a ani v rodinách, deti sa preto viac menej ani nemajú ako dostať k rómskemu jazyku a preto ho v dospelosti ani neovládajú. Najviac sa rómsky jazyk používa v rómskych uzavretých komunitách na východe Slovenska, jednoducho povedané keby neboli rómske osady rómsky jazyk by bol len akousi atrakciou na Slovenku. Vďaka tomu, že sa ale rómsky najviac hovorí práve v osadách, rómsky jazyk ostal živý a dostal sa aj medzi Rómov z mesta a to aj prostredníctvom médii ako je Gipsytv. eu, Presstv. či rádia Pátria a RTVS národnostne vysielanie Sam khere. Vďaka osadám na východe Slovenska, ale aj malým mestám s väčšou koncentráciou rómskeho obyvateľstva ako sú Košice, Vranov Nad Topľou, Prešov či Spišská Nová Ves sa rómsky jazyk požíva aj medzi deťmi a rómsky sa hovorí aj v rodinách, pričom čoraz väčšiemu počtu mladých ľudí navštevujúcich stredné a vysoké školy sa rómsky jazyk dostal aj na tieto školy ako vyučovací predmet. Takými školami sú napríklad súkromné gymnázium v Kremnici, kde sa z rómskeho jazyka robia aj maturitné skúšky, alebo  katedra romistiky univerzity Karlovej v Prahe, či v Nitre a podobný odbor sa chystá otvoriť aj na východe Slovenska. Takže, aj keď by sme si priali aby mal rómsky jazyk lepšie postavenie v našej spoločnosti, buďme radi že nám úplne nevymrel, a že mladá generácia o tento jazyk javí záujem...
Iveta Kmeťová
Kedže som nerómka a môj manžel hoci je róm, nevie rómsky, berte prosím tento článok ako môj záujem dozvedieť sa viac o krásnom rómskom jazyku a vzdať tak hold k dnešnému Medzinárodnému dňu rómskeho jazyka. 
2 komentáre:

  1. Výborne napísaný článok pani Kmeťová
    PhDr.Šimková Mária PhD

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Dobře napsané i když tam je dost chyb .

    OdpovedaťOdstrániť

Váš názor nás zaujíma, ďakujeme

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...