Odmena za nákup na ZľavaDňa

nedeľa 9. júna 2019

Rómovia z krajín Európskej únie smerujú do Bruselu

Život Rómov sa v krajinách Európskej únie dramaticky zmenil a mení k horšiemu. V krajinách, ako je Maďarsko, Kosovo, Srbsko, Taliansko, Španielsko, Francúzsko a Slovensko sa viac ako nikdy predtým vyhrotilo spolunažívanie medzi Rómami a majoritou. Narastajúci extrémizmus, nenávisť, predsudky a rasizmus v rôznych formách sa dotýka každého z nás. Dotýka sa každého slušného človeka bez rozdielu farby pokožky, rasy, vierovyznania, či politického presvedčenia.
Sloboda a právo sú civilizačnými hodnotami, ku ktorým sa od dávnych čias ľudstvo hlási a hlásiť bude. My rómsky národ sme ľudia, nie sme nepotrebné veci rozhádzané po izbe, sme národ, ktorý v Európe žije bezmála tisíc rokov. No napriek tomu sa k nám Európa a krajiny, v ktorých žijeme správajú ako k tým nepotrebným veciam, ktoré treba zahodiť do smetného koša. Neuveriteľná chudoba, a zväčšujúca priepasť medzi majoritou a nami nás posúva do spoločenskej a sociálnej izolácie.

Vznikla tu iniciatíva Štefana Pongu, aby čo najviac Rómov z krajín ako je Česko, Maďarsko, Francúzsko, Rumunsko, Nemecko, alebo Slovensko išli do Bruselu a tak významne upozorniť na humánny problém našich Rómov po celej Európe. K tejto iniciatíve sa pripojili z Českej republiky zo strany Piráti Ivan Bartoš, europoslanec Tomáš Zdechovský. Zo Slovenska túto iniciatívu podporujú Viktor Valik, František Tanko a Roman Suchý.

Chýbajú nám financie  povedal Štefan Pongo   

Ako nám povedal Štefan Pongo, veľmi ho mrzí, že my Rómovia sa ani v tejto veci nevieme dohodnúť. V Česku sa Rómovia na túto vec finančne vyzbierali, ale zo Slovenska prispel finančne iba jeden človek, Roman Suchý, a nikto iný. "Oslovil som aj významné rómske osobnosti z politického a kultúrneho prostredia, ale žiaľ, na moju žiadosť ani nereflektovali. Myslím si, že práve na tejto akcii by Rómovia zo Slovenska nemali chýbať, pretože práve na Slovensku je ten stav Rómov najhorší. Privítali by sme čo najviac Rómov, aby sa zúčastnili cesty do Bruselu a bol by som rád, keby sa našli aj financie, ktoré by pomohli túto cestu realizovať."
Ak chcete pomôcť  tu je číslo účtu  Rómovia 

My rómsky národ by sme sa konečne mali zobudiť. Nežijeme na opustenom ostrove, sme súčasťou krajín, v ktorých žijeme bezmála tisíc rokov, máme preto svoje práva, ale aj povinnosti. Aby sme si však mohli plniť svoje povinnosti, musíme dostať právo žiť, a pokiaľ si to Tí hore neuvedomia, treba im pripomenúť, že sme tu a že chceme žiť bez strachu o naše deti a podieľať sa na našom spoločnom úsilí v prospech našej spoločnosti. 

Pridajte sa k iniciatíve... 

CHARTA rómskeho ĽUDU

Rómovia prišli do Európy pred viac ako 500 rokmi a ich história a kultúra sa stala neoddeliteľnou súčasťou väčšiny európskych krajín. Napriek tomu, že rómsky ľud nikdy nespôsobil žiadny medzinárodný konflikt, nezačal žiadnu vojnu a nikdy sa nesnažil dobyť územie iného štátu, Rómovia boli vždy terčom nenávisti, utláčanie a útokov. Za posledných 300 rokov boli Rómovia boli prenasledovaní, zotročovaní, utláčaní, mučení, vyhladzovaní, deti segregované do zvláštnych škôl, dospelí diskriminovaní v práci a ženy sterilizované.
Hoci existujú medzinárodné dohovory zaisťujúce práva a slobody všetkých občanom, Rómovia sa často stávajú obeťami systematického porušovania ľudských práv a demokratických slobôd.
Najväčšími socio-ekonomickými bezpečnostnými problémami v celoeurópskom meradle vidíme v nasledujúcich sférach verejného života:

Chudoba 

Už cez dve dekády Európska únia vynakladá obrovské finančné prostriedky na likvidáciu chudoby Rómov, na zlepšenie celkovej situácie Rómov v Európskej únii. Problémom ale je, že tieto finančné toky putujúce do európskych krajín, v ktorých Rómovia žijú nikto nekontroluje alebo je táto kontrola nedostatočná a neefektívna. Z dôvodov nedostatočnej kontroly a auditu týchto finančných tokov, dochádza vo všetkých krajinách EÚ k obrovskej korupcii, podvodom a ešte väčšiemu ohrozeniu Rómov chudobou, ktoré sa zámerne umelo udržiava, aby sa poukazovalo na nedostatok finančnej podpory pre Rómov. Namiesto efektívneho a cieleného využitia európskych dotácií stále existujú a vznikajú ďalšie nové geta, vylúčené lokality a rómske osady. Sú to miesta, kde ľudia nemajú prístup k základným veciam ako je voda, elektrifikácia, plynofikácia,
odvoz komunálneho odpadu. Známe sú prípady, keď odpadky z kontajnerov boli odvezené po 10 rokoch z miest, kde žije minimálne 5000 osôb. Z dôvodu hromadiaceho sa odpadu, sú hlásené prípady pohrýzených detí hlodavcami. Zo sociologického hľadiska sú tieto miesta ľahkým terčom výskytu sociálnych patologických javov napríklad kriminalita, prostitúcia a drogová závislosť mladých ľudí, často len z hladu.

Násilie a rasizmus

Jedným z najväčších spoločenských, ale aj bezpečnostných problémov ohrozujúcich komunitnú súdržnosť je v dnešnej Európe nárast a infiltrácia ultra-pravicových a neo-nacistických strán a prívržencov.
Vlády tolerujú a nedostatočne propagujú rasistické napadnutia malých rómskych detí, ako naposledy v Lipníku nad Bečvou v Česku, kde došlo k surovému napadnutiu piatich maloletých. Desiatky rasových vrážd po celej Európe, nenávistné a urážlivé politické rozhovory, vznik nových xenofóbnych politických strán, nasvedčuje tomu, že sa celá spoločnosť radikalizuje.
A my voláme po prísnych represívnych zákonoch v celej Európe na ochranu všetkých občanov bez rozdielu.
• Nedostatok zastúpenie Rómov vo všetkých sférach verejného života
• Segregácia rómskych detí, ktoré sú stále často zaraďované do segregovaných škôl, alebo tried a nedostáva sa im adekvátneho vzdelania.
• Diskriminácia na trhu práce a vo sfére bývania.
• Politické besedy hanobiace Rómov a utrpenie Rómov počas Holokaustu
• Netransparentné využívanie európskych dotácií určené na integráciu Rómov
• Inštitúcie a organizácie reprezentujúce záujmy Rómov, bez rómskej reprezentácie
Preto vyzývame vlády všetkých krajín a európske inštitúcie, aby zamedzili ďalšiemu porušovaniu práv a slobôd Rómov ako občanov Európskej únie a zaistili rovnaké príležitosti pre ich integráciu do majoritnej spoločnosti v krajinách Európskej únie a občianskej angažovanosti. Riešením súčasnej situácie je vytvorenie Rómskeho kongresu, ako novú inštitúciu zodpovedajúcej sa Rade Európy.
V Európe žije viac ako 12.000.000 Rómov, čo je viac, ako počet obyvateľov niektorých členských krajín EÚ. Keďže Rómovia nemajú svoju krajinu, a tak nemôžu vyslať svojho zástupcu, navrhujeme zriadenie Rómskeho kongresu. Tento kongres bude zodpovedný za koordináciu projektov, ktoré budú mať okrem iného za cieľ:
• zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie Rómov v Európskych štátoch
• V spolupráci s OLAF (European Anti-Fraud Office) vypracovanie auditu európskych dotácií určených na integráciu Rómov
• Potieranie vzniku nových neo-nacistichých zoskupení a zákazu už existujúcich.
• Garancia rovnocenného vzdelania
• Spolužitie s majoritou v krajinách EÚ
Preto vyzývame vlády všetkých krajín a európske inštitúcie, aby zamedzili ďalšiemu porušovaniu práv a slobôd Rómov ako občanov Európskej únie a zaistili rovnaké príležitosti pre ich integráciu do majoritnej spoločnosti v krajinách Európskej únie a občianskej angažovanosti. Riešením súčasnej situácie je vytvorenie Rómskeho kongresu, ako novú inštitúciu s rómskym voleným lídrom na čele s plnými právami eurokomisára zodpovedajúci sa Rade Európy.

ROMAN PEOPLE CHARTER 

The Roma came to Europe more than 500 years ago and their history and culture has become an integral part of most European countries. Nevertheless, the Roma people never caused any international conflict, no war, and never tried to conquer the territory of another state, yet, the Roma were always hated, oppressed and still to this day, attacked. Over the past 300 years, Roma have been persecuted, enslaved, tortured, exterminated, children segregated into strange school and adults discriminated at work and women sterilized. Although there are international conventions ensuring rights and freedom for all citizens, Roma often become victims of persistent human rights violation and democratic freedom. These are the biggest socio-economic security problems on a European scale we see in the following spheres of public life: • Poverty – For over two decades, the European Union has been spending huge financial funds to eradicate Roma poverty, to improve the overall situation of Roma in The European Union. The problem, however, is that these financial flows go to European countries in which no one is checking if it is insufficient or inefficient. Due to insufficient control and audit of these financial flows, there is huge corruption and fraud. Even greater threat to Roma is deliberate lack of financial support for communities. The use of European subsidies still exists and new ghettos are emerging in excluded localities and Roma settlements. These are places where people don’t have access to basic things like water, electrification, gasification and municipal waste disposal. It is known about cases where garbage containers are transported after 10 years from places where at least 5000 people inhabit. Due to accumulating waste, there has been an increase of plagued children, and minimal of medical care has been provided. From a sociological point of view, these places are the result of social corruption, pathological phenomena such as crime, prostitution and drug addiction among young people. 3. Violence and racism – One of the biggest social and security problem is the rise of infiltration of ultra-right and neo-Nazi parties and supporters in today’s Europe. The Government tolerates this and inadequately prevents racist attacks on small Roma children, as the last time in Lipník nad Bečvou in the Czech Republic, a full grown adult attacked five minors, and physically abused them. Dozens of racial murders all over Europe, hateful and offensive political discourse, the emergence of new xenophobic political parties, which suggests that the whole society is unfortunately radicalizing. And we are calling for strict repressive laws throughout Europe to protect all citizens without distinction. • Lack of Roma representation in all spheres of public life. • Segregation of Roma children, who are still often segregated in schools or classes and do not receive adequate education. • Discrimination in the labor market and housing. • Political discourse defamating the Roma and the suffering of the Roma during the Holocaust. • Non-transparent use of European subsidies for Roma integration. • Institutions and organizations representing Roma interests, without Roma representation. Therefore, we call on all political states of countries in the European Union, to prevent further violation of the rights and freedom of the Roma, as citizens of the European Union should ensure equal treatment opportunities and integrate the Roma into the majority in the countries of the European Union-a civic engagement. The solution to the current situation, is to create a Roma Congress as a new institution to the Council of Europe.

Jozef Kmeťo
Zdroj http://www.czsru.com/

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Váš názor nás zaujíma, ďakujeme

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...