Odmena za nákup na ZľavaDňa

Pravidlá blogera

Uverejňovanie článkov (autorských diel) na Redakciu R1 sa riadi nasledovnými pravidlami: Redakcia R1 je stránka na blogspote, ktorý umožňuje autorom (blogerom) publikovať ich vlastný pôvodný textový a obrazový obsah vo forme článkov (blogov).Autor (bloger) je osoba, ktorá publikuje na stránkach servera inde neuverejnené vlastné články podľa svojho uváženia. Výnimka z tohto pravidla musí byť dohodnutá so správcom stránky. Názory vyjadrené v blogu sú názormi autorov a nemusia byť v súlade s postojom prevádzkovateľa servera Redakcie R1. Autor je plne zodpovedný, aj po právnej stránke, za ním publikovaný obsah.Autori vo svojom profile zverejňujú svoje celé, pravé meno a fotografiu tváre. Ak je to relevantné k obsahu článku, zverejňujú svoje zamestnanie/pozíciu/ponikateľské aktivity/príslušnosť k politickej strane, či iné dôležité informácie. Je to z dôvodu, aby čitatelia mohli posúdiť prípadnú zaujatosť autora alebo konflikt záujmov. Hoci štandardne nie sú autori anonymní, vo výnimočných prípadoch môže prevádzkovateľ servera Redakcia  R1 umožniť anonymné publikovanie článkov pod pseudonymom. Autor si ponecháva plné autorské práva na svoje diela, ak nie je s prevádzkovateľom servera dohodnuté inak. Autorovi nevzniká nárok na odmenu za uverejnené dielo, ak nie je vo výnimočných prípadoch dohodnuté inak. Minimálny počet slov v jednom článku je 80. Prevádzkovateľ servera Redakcia R1 má vo výnimočných prípadoch právo stiahnuť už publikovaný článok z verejne dostupných stránok. O tejto skutočnosti upovedomí autora prostredníctvom e-mailu. V prípade, že autor poruší pravidlá Redakcie R1, osobitne pravidlá uvedené v článku reklama, má  prevádzkovateľ právo okamžite takýto článok stiahnuť. Autor, ktorý opakovane a po upozornení porušuje pravidlá, môže mať zablokovaný prístup na Redakciu R1. Autor môže robiť dodatočné zmeny vo svojom už publikovanom článku. Riadi sa však zásadou, že o tom upovedomí buď priamo na mieste, kde bola zmena vykonaná, alebo na konci článku. Toto neplatí pre opravu preklepov, gramatických chýb a celkovo úprav, ktoré nemenia význam textu. Redakcia R1 má právo upraviť článok po gramatickej a štylistickej stránke článku ak nie je inak. Autor môže stiahnuť z Redakcie R1 svoj už raz publikovaný článok. Malo by sa tak diať len výnimočne a prevádzkovateľ servera má právo pýtať sa na dôvody. Autor by mal túto skutočnosť zverejniť na mieste bývalého textu článku. Úplné odstránenie článku zo servera môže uskutočniť len prevádzkovateľ na požiadanie autora. Ak chce autor stiahnuť všetky svoje uverejnené články, požiada o to prevádzkovateľa. Tiež nie je dovolené uverejňovať identické alebo takmer identické články viac ako jeden krát. Dohoda o uverejňovaní článkov (blogov) sa uzatvára na dobu neurčitú a obidve strany ju majú nárok kedykoľvek vypovedať. Priestor pre váš názor na Redakcie R1. Snahou prevádzkovateľa je, aby ľudia mali možnosť uverejniť svoj názor na rozmanité témy a to aj tie, ktorým sa nevenujú mainstreamové médiá, alebo sa im venujú len okrajovo. Čím vyššia bude úroveň, prínosnosť a atraktivita a úroveň článkov, tým vyššia bude aj obľúbenosť celej  Redakcie R1 a čítanosť jednotlivých článkov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo posúdiť prvý článok autora na tomto serveri pred jeho uverejnením. Veríme, že vzájomnou komunikáciou a snahou sa bude dať dohodnúť v prípade akýchkoľvek ťažkostí, či už technických alebo iných, ktoré môžu v budúcnosti nastať.

Prevádzkovateľ servera  Redakcia R1

Iveta Kmeťová
Bratislava  
Email: ivetakmetova1@gmail.com
Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...